Ενδοσωματική Λιθοτριψία

lithotripsy

Η ενδοσωματική λιθοτριψία πραγματοποιείται μόλις εντοπιστεί ο λίθος με άμεση όραση με τη χρήση των ενδοσκοπίων (εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο, άκαμπτο ουρητηροσκόπιο, νεφροσκόπιο).

Οι πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται για τη θραύση (σπάσιμο) των λίθων είναι :

  • Laser τεχνολογία

  • ο βαλλιστικός & πνευματικός λιθοτρίπτης (Lithoclast Master)